Amyloporia


aktualisiert: 13.11.2020 09:11:24

Autoren:
Bondartsev & Singer ex Singer
Klassifikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Adustoporiaceae
Aktueller Name gem. MycoDB
Current name: Amyloporia Bondartsev & Singer ex Singer, Mycologia 36 (1): 67 (1944) [MB#17070] Taxonomic synonyms: Amyloporia Bondartsev & Singer, Annales Mycologici 39 (1): 50 (1941) [MB#39010]Art/en:

Literatur:


Impressum