Athelopsis

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Athelopsis, Oberwinkler ex Parmasto, 1968
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Atheliales, Atheliaceae, Athelopsis
Aktueller Name:
Athelopsis Oberwinkler ex ParmastoArt/en:
Dokumente


Impressum