Neonectria

aktualisiert: 17.08.2020

Autoren:
Heliscus, Saccardo, 1880 / Neonectria, Wollenweber, 1917 / Chitinonectria, M. Morelet, 1968
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Sordariomycetes, Hypocreomycetidae, Hypocreales, Nectriaceae
Aktueller Name:
Neonectria WollenweberArt/en:


Impressum