Scutellinia kerguelensis

Kerguelensischer Schildborstling

aktualisiert: 11.01.2021 16:35:26

Autoren:
Peziza kerguelensis, Berkeley, 1847 / Lachnea kerguelensis, (Berkeley) Saccardo, 1889 / Scutellinia kerguelensis, (Berkeley) Kuntze, 1891 / Scutellinia kerguelensis, (Berkeley) Le Gal, 1953
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pyronemataceae
Aktueller Name:
Scutellinia kerguelensis (Berkeley) Le GalGattung/en:
Siehe auch

Scutellinia kerguelensis - Waldvogel, Fİ 11324
Scutellinia kerguelensis -

Impressum