Gloeoporus taxicola

Weinrötlicher Lederfälting, Weinrötlicher Kiefern-Gloeoporling

aktualisiert: 02.01.2021

Autoren:
(Pers.) Gilb. & Ryvarden
Klassifikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Irpicaceae, Gloeoporus
Aktueller Name gem. MycoBank:
Current name: Meruliopsis taxicola (Pers.) Bondartsev, Izv. Akad. Nauk Estonsk. S.S.R., Ser. Biol.: 274 (1959) [MB#300911] Basionym: Xylomyzon taxicola Pers., Mycologia Europaea 2: 32 (1825) [MB#143761] Obligate synonyms: - Poria taxicola (Pers.) B


Standort
Pinus
"
Vorkommen / Häufigkeit / Saison
Sehr selten
"

Gattung/en:

Gloeoporus taxicola - 11370
Gloeoporus taxicola -

Impressum