Dialonectria


aktualisiert: 15.05.2023 06:45:50

Autoren:
(Sacc.) Cooke
Klassifikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Sordariomycetes, Hypocreomycetidae, Hypocreales, Nectriaceae
Aktueller Name gem. MycoBank:
Current name: Cosmospora Rabenh., Hedwigia 2: 59 (1862) [MB#1273] Taxonomic synonyms: - Chrysogluten Briosi & Farneti, Atti dell'Istituto Botanico della UniversitÓ e Laboratorio Crittogamico di Pavia 8: 117 (1904) [MB#1031] - Nectria subgen. DiaArt/en:


Impressum