Xylaria oxyacanthae


aktualisiert: 25.06.2024 14:01:42

Autoren:
Tul. & C. Tul.
Klassifikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Sordariomycetes, Xylariomycetidae, Xylariales, Xylariaceae, Xylaria
Aktueller Name gem. MycoDB
Current name: Xylaria oxyacanthae Tul. & C. Tul., Selecta Fungorum Carpologia, Tomus Secundus. Xylariei - Valsei - Sphaeriei 2: 15 (1863) [MB#171074] Taxonomic synonyms: - Xylosphaera oxyacanthae (Tul. & C. Tul.) Dennis, Kew Bulletin 13 (1): 105 (1958) [MB#307954] - Xylaria fuckelii Nitschke, Pyrenomycetes Germanici 1: 7 (1867) [MB#143491] - Xylaria delitschii Auersw., Hedwigia 7: 136 (1868) [MB#186441]


Substrat
Früchte von Crategus mongyna - Eingriffeliger Weissdorn
"

Gattung/en:

Literatur: BRBK Band: 1 Seite: - Bild: 347 - 351

Xylaria oxyacanthae - Flammer, Tİ 17069
Xylaria oxyacanthae -

Impressum