Albatrellus
Schafeuter

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Albatrellus, Gray, 1821 / Caloporus, Quélet, 1886 / Polyporus sect. Ovinus, Lloyd, 1911 / Ovinus, (Lloyd) Torrend, 1926 / Albatrellopsis, Teixeira, 1993
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Albatrellaceae
Aktueller Name:
Albatrellus GrayArt/en:
Dokumente


Impressum