ClavariadelphusKeulen

aktualisiert: 17.12.2020

Autoren:
Clavariadelphus, Donk, 1933
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Phallomycetidae, Gomphales, Gomphaceae
Aktueller Name:
Clavariadelphus DonkArt/en:
Dokumente
Gattung/en: