Fomitopsis




Baumschwamm

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Agaricum, P. Micheli, 1729 / Agaricon, P. Micheli ex Adanson, 1763 / Agaricum, P. Micheli ex Haller, 1768 / Agarico-pulpa, Paulet, 1793 / Fomitopsis, P. Karsten, 1881 / Laricifomes, Kotlába & Pouzar, 1957 / Rhodofomes, Kotlába & Pouzar, 1990
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Fomitopsidaceae
Aktueller Name:
Fomitopsis P. Karsten



Art/en:
Dokumente


Impressum