Piptoporus
Birkenporlinge

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Piptoporus, P. Karsten, 1881 / Ungularia, Lázaro Ibiza, 1917 / Placodes sect. Placoderma, Ricken, 1918 / Placoderma, (Ricken) Ulbrich, 1928
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Fomitopsidaceae
Aktueller Name:
Piptoporus P. KarstenArt/en:
Dokumente


Impressum