Dendropolyporus
Eichhase

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Polyporus subgen. Dendropolyporus, Pouzar, 1966 / Dendropolyporus, (Pouzar) Jülich, 1982
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Polyporaceae
Aktueller Name:
Dendropolyporus (Pouzar) JülichArt/en:
Dokumente


Impressum