Sparassis
Glucken

aktualisiert: 17.12.2020

Autoren:
Sparassis Fries 1819
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Sparassidaceae
Aktueller Name:
Sparassis Fries 1819Art/en:
Dokumente