Typhula
Keulchen, Sklerotienkeulchen

aktualisiert: 17.12.2020

Autoren:
Clavaria ? Typhula, Persoon, 1801
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Typhulaceae
Aktueller Name:
Typhula (Persoon) Fries 1818Art/en:
Gattung/en:
Dokumente