Grifola
Klapperschwämme

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Polyporus trib. Merisma, Fries, 1821 / Grifola, Gray, 1821 / Merisma, (Fries) Gillet, 1878 / Polypilus, P. Karsten, 1881 / Cladodendron, Lázaro Ibiza, 1917 / Cautinia, Maas Geesteranus, 1967
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Fomitopsidaceae
Aktueller Name:
Grifola GrayArt/en:
Dokumente


Impressum