Spathularia

Spatelinge

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Pers.
Klassifikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Leotiomycetes, Leotiomycetidae, Helotiales, Cudoniaceae
Aktueller Name gem. MycoDB
Spathularia Pers., Neues Magazin für die Botanik 1: 116 (1794) [MB5068]
Taxonomische Synonyme: Mitruliopsis Peck, Bulletin of the Torrey Botanical Club 30: 100 (1903) [MB3224] Spathulea Fr., Systema Orbis Vegetabilis 1: 89 (1825) [MB5070]Art/en:
Dokumente

Literatur: BRBK Band: 1 Seite: - Bild: 141 - 141


Impressum