Spathularia
Spatelinge

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Spathularia, Persoon, 1794 / Spathulea, Fries, 1825 / Mitruliopsis, Peck, 1903
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Leotiomycetes, Leotiomycetidae, Helotiales, Cudoniaceae
Aktueller Name:
Spathularia PersoonArt/en:
Dokumente


Impressum