Aleurodiscus

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Nodularia, Peck, 1872 / Aleurodiscus, Rabenhorst ex J. Schröter, 1888 / Gloeosoma, Bresadola, 1920
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Russulales, Stereaceae
Aktueller Name:
Aleurodiscus Rabenhorst ex J. SchröterDokumente


Impressum