Athelia

aktualisiert: 12.02.2021 19:04:33

Autoren:
Athelia, Persoon, 1818 / Asterostromella, Höhnel & Litschauer, 1907
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Atheliales, Atheliaceae
Aktueller Name:
Athelia Persoon


Sporenmasse
oft zusammengekleb:
"

Art/en:
Dokumente


Impressum