Hypochniciellum





aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Hypochniciellum, Hjortstam & Ryvarden, 1980
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Atheliales, Atheliaceae
Aktueller Name:
Hypochniciellum Hjortstam & Ryvarden



Art/en:
Dokumente