Cristinia

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Cristinia, Parmasto, 1968
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Stephanosporaceae
Aktueller Name:
Cristinia ParmastoDokumente


Impressum