Dacryobolus

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Dacrina, Fries, 1825 / Dacryobolus, Fries, 1849 / Gloeocystidium, P. Karsten, 1889
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Fomitopsidaceae
Aktueller Name:
Dacryobolus FriesDokumente


Impressum