Tylospora

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Tylosperma, Donk, 1957 / Tylospora, Donk, 1960
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Atheliales, Atheliaceae
Aktueller Name:
Tylospora DonkDokumente


Impressum