Tomentella

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Odontia, Persoon, 1794 / Hydnum *** Odontia, (Persoon) Persoon, 1801 / Sporotrichum subgen. Alytosporium, Link, 1816 / Odontium, Rafinesque, 1817 / Alytosporium, (Link) Link, 1818 / Hypochnus, Fries, 1818 / Tomentella, Persoon ex Patouillard, 1874 / Caldesiella, Saccardo, 1877 / Phaeodon subgen. Hydnopsis, J. Schröter, 1888 / Karstenia, Britzelmayr, 1897 / Prillieuxia, Saccardo & Sydow, 1899 / Tomentellina, Höhnel & Litschauer, 1906 / Hydnopsis, (J. Schröter) Rea, 1909 / Tomentellastrum, Svrcek, 1958
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Thelephorales, Thelephoraceae
Aktueller Name:
Xenasmatella P. Karsten


Sporenform
Stachelig
"

Art/en:
Dokumente
Links extern

Tomentella - Flammer, T© 3649
Tomentella -

Impressum