Tomentellina

aktualisiert: 28.04.2019

Autoren:
Tomentella Höhnel & Litschauer
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Thelephorales, Thelephoraceae
Aktueller Name:
Tomentella Höhnel & Litschauer

Impressum