Auriporia

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Auriporia, Ryvarden, 1973
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Fomitopsidaceae
Aktueller Name:
Auriporia RyvardenDokumente


Impressum