Antrodiella

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Antrodiella, Ryvarden & I. Johansen, 1980
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Phanerochaetaceae
Aktueller Name:
Antrodiella Ryvarden & I. JohansenDokumente


Impressum