Coriolopsis

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Coriolopsis, Murrill, 1905 / Trametella, Pinto-Lopes, 1952
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Polyporaceae
Aktueller Name:
Coriolopsis MurrillArt/en:
Dokumente


Impressum