Datronia
Schichtporling, Resupinatporling

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Datronia, Donk, 1966
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Polyporaceae
Aktueller Name:
Datronia DonkSiehe auch
Dokumente


Impressum