Perenniporia

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Poria, Persoon, 1794 / Physisporus, Chevallier, 1826 / Truncospora, Pilát, 1941 / Perenniporia, Murrill, 1942 / Truncospora, Pilát ex Pilát, 1953 / Vanderbylia, D.A. Reid, 1973
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Polyporaceae
Aktueller Name:
Perenniporia MurrillDokumente


Impressum