Ceriporiopsis


aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Domanski
Klassifikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Meruliaceae
Aktueller Name gem. MycoDB
Current name: Ceriporiopsis Domanski, Acta Soc. Bot. Poloniae 32: 731 (1963) [MB#17268]Art/en:
Dokumente

Literatur: BRBK Band: 2 Seite: - Bild: 375 - 376 RIVO Band: Seite: 289 - 302 Bild: 0 - 0


Impressum