Ceriporia

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Cerapora, Donk, 1933 / Ceraporia, Donk, 1933 / Ceriporia, Donk, 1933 / Ceraporus, Bondartsev & Singer, 1941 / Riopa, D.A. Reid, 1969
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Meruliaceae
Aktueller Name:
Ceriporia Donk


Sporenform
Einige Arten mit allantoiden Sporen
"

Dokumente


Impressum