Roridomyces
Schleimfusshelmling

aktualisiert: 08.01.2021

Autoren:
Roridomyces Rexer 1994
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Mycenaceae
Aktueller Name:
Roridomyces Rexer 1994Art/en:
Gattung/en:

Suchbegriffe / Tags: Schleimfusshelmling


Impressum