Plicatura

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Plicatura, Peck, 1872 / Plicaturopsis, D.A. Reid, 1964
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Amylocorticiaceae
Aktueller Name:
Plicatura PeckDokumente


Impressum