Ascozonus

aktualisiert: 28.04.2019

Autoren:
Ascobolus sect. Ascozonus, Renny, 1874 / Ascozonus, (Renny) E.C. Hansen, 1876
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Leotiomycetes, Leotiomycetidae, Thelebolales, Thelebolaceae
Aktueller Name:
Ascozonus (Renny) E.C. Hansen

Impressum