Phacidiostroma multivalve
cf (2)


aktualisiert: 12.01.2021

Autoren:
Phacidiostroma multivalve (DeCandolle) Höhnel 1917
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Leotiomycetes, Leotiomycetidae, Phacidiales, Phacidiaceae
Aktueller Name:
Phacidiostroma multivalve (DeCandolle) Höhnel 1917


Vulkanartige Gebilde auf der Blattoberseite von Ilex
"


Gattung/en:
Siehe auch

Suchbegriffe / Tags: Ilex, Stechpalme, vulkanartig

Phacidiostroma multivalve - Spermogonie - Flammer, TŠ 7888
auf frischem Blatt im Mai
Phacidiostroma multivalve - Spermogonie -
Phacidiostroma multivalve - Flammer, TŠ 7936
Phacidiostroma multivalve -
Phacidiostroma multivalve - Querschnitt - Flammer, TŠ 7889
Aus frischem Blatt im Mai
Phacidiostroma multivalve - Querschnitt -

Impressum