Atheniella

aktualisiert: 28.04.2019

Autoren:
Atheniella, Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B.A. Perry, 2012
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Marasmiaceae
Aktueller Name:
Atheniella Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B.A. PerryArt/en:


Impressum