Wolfiporia

aktualisiert: 28.04.2019

Autoren:
Wolfiporia, Ryvarden & Gilbertson, 1984
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Polyporaceae
Aktueller Name:
Wolfiporia Ryvarden & GilbertsonArt/en:
Gattung/en:


Impressum