Hygrocybe glutinipes

Schleimfusssaftling

aktualisiert: 27.08.2019

Autoren:
Hygrocybe citrina var. glutinipes, J.E. Lange, 1940 / Hygrocybe glutinipes, (J.E. Lange) R. Haller Aar, 1956 / Hygrophorus glutinipes, (J.E. Lange) P.D. Orton, 1960 / Hygrocybe aurantioviscida, Arnolds, 1983 / Gliophorus glutinipes, (J.E. Lange) Kovalenko, 1988
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Hygrophoraceae, Hygrocybe
Aktueller Name:
Hygrocybe glutinipes (J.E. Lange) R. Haller AarGattung/en:

Hygrocybe glutinipes - Flammer, TŠ 9809
Hygrocybe glutinipes -
Hygrocybe glutinipes - Flammer, TŠ 9808
Hygrocybe glutinipes -
Hygrocybe glutinipes - Sporen - Flammer, TŠ 9811
Hygrocybe glutinipes - Sporen -
Hygrocybe glutinipes - Flammer, TŠ 9810
Hygrocybe glutinipes -

Impressum