Claviceps

Sklerotienkeulchen

aktualisiert: 17.12.2020

Autoren:
Kentrosporium, Wallroth, 1844 / Claviceps sect. Claviceps, Tulasne, 1853 / Claviceps, Tulasne, 1853 / Balansiella, Hennings, 1904 / Mothesia, Oddo & Tonolo, 1967
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Sordariomycetes, Hypocreomycetidae, Hypocreales, Clavicipitaceae
Aktueller Name:
Claviceps TulasneArt/en:
Dokumente